เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2561 เทศบาลตำบลดงดำได้ดำเนินโครงการส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตน ได้แก่

๑. พึงดำรงตนให้ตั้งมั่นในศีลธรรม  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ  

๒. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ

๓. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก

๔. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า

๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ

ซึ่งเทศบาลตำบลดงดำ ได้ยึดถือเป็นแนวทางสำหรับประพฤติตนและ

เป็นหลักการในการปฏิบัติงาน

ดังนั้น  เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจและเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด สามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในประจำวัน และประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม  เทศบาลตำบลดงดำจึงได้จัดทำโครงการ ฯ นี้ขึ้นมา

ซึ่งได้ร่วมฟังธรรมบรรยาย โดย พระอธิการโอฬาร เจ้าอาวาสวัดมาตุการาม อำเภอแม่อาย ในหัวข้อเรื่อง

   - การพัฒนาคุณภาพชีวิตและองค์กร ด้วยหลักธรรมทางพุทธศาสนา

   - ข้าราชการยุคใหม่ใส่ใจคุณธรรม

และฟังการบรรยายโดย ส.ต.อ.นพพร  ใจพิมพ์สว่าง  ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

ในหัวข้อ เรื่อง “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวินัย”

            เรื่อง “การดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์”    

            เรื่อง “การป้องกันการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ”

            เรื่อง “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล”

 เรื่อง “การดำเนินการเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตาม พรบ.ข้อมูล ข่าวสาร”

            เรื่อง “ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน”

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page