ตามที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)ได้กำหนดให้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment:ITA)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โดยกำหนดให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและภายนอก กรอกแบบสอบถามในระบบของสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อประเมินผลคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เทศบาลตำบลดงดำ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก เข้าไปกรอกแบบสอบถามในระบบ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561

 

1.ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

https://itas.nacc.go.th/go/eit/n6vkpz

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประกอบด้วย

-ผูู้เสียภาษี

-ผู้ขอรับการอนุมัติ/อนุญาติ ตามระเบียบ ข้อบัญญัติ หรือเทศบัญญัติ

-ผู้ขอรับรัฐสวัสดิการต่างๆ

-ผู้เสนอราคางานจัดซื้อ/จัดจ้าง

-ผู้ได้รับการคัดเลือกงานจัดซื้อ/จัดจ้าง

-โรงเรียนหรือหน่วยงานในกำกับ

-อื่นๆ

 

2.ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

https://itas.nacc.go.th/go/iit/n6vkpz

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ประกอบด้วย

-นายก/รองนายก/ที่ปรึกษานายก/เลขานุการนายก

-ประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา

-ปลัด/รองปลัด

-หัวหน้า/ผู้อำนวยการ

-พนักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป/ลูกจ้างประจำ

(ทำงานในหน่วยงานเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี)

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page