ตามที่เทศบาลตำบลดงดำ จัดให้มีกิจกรรมประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ใน 4 ด้าน คือ การประเมินเมินความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงาน,ความพึงพอใจต่อการใหบริการของเทศบาล,ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจที่ได้ดำเนินงานในปีงบประมาณที่ผ่านมา (ปี 2562) และประเมินความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ในมุมมองของประชาชน เทศบาลตำบลดงดำ จึงขอเชิญชวนประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดงดำที่เคยเข้ารับการให้บริการของเทศบาล ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลดงดำ ในปี 2562 ตามแบบประเมินฯ ที่แนบมานี้

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page