วันที่ 25 มีนาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลดงดำร่วมกับปศุสัตว์อำเภอลี้และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุม (สุนัขและแมว) บ้านบวก หมู่ที่ 3 บ้านห้วยหญ้าไซ หมู่ที่ 4 และบ้านปางส้าน หมู่ที่ 5 พร้อมทั้งแจกเอกสารประชาสัมพันธ์การป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

               

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page