วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลดงดำ ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดงดำ ผู้นำชุมชน ประชาชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บ้านปางส้าน หมู่ที่ 5 และบ้านแม่ลอง หมู่ที่่ 6 ได้ดำเนินการพ่นหมอกควันสารกำจัดยุงลาย แจกทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย เดินรณรงค์สำรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ณ บ้านปางส้าน หมู่ที่ 5 และบ้านแม่ลอง หมู่ที่่ 6 ตำบลดงดำ

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page