สำนักปลัด เทศบาลตำบลดงดำ ดำเนินการแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามโครงการเผยแพร่ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดงดำ สามารถนำความรู้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม รวมทั้งมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ อันเป็นการส่งเสริมให้มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นไปเพื่อประโยนช์ของประชาชนมากยิ่งขึ้น

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อเพื่อขอดูข้อมูลข่าวสาร ได้ที่ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เทศบาลตำบลดงดำ หรือที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ เทศบาลตำบลดงดำ ตามลิงค์นี้  

http://www.oic.go.th/INFOCENTER40/4021/

 

 

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page