♠ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง

♠ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

♠ คู่มือเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้พิการ

♠ คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายตรง สปสช.

♠ คู่มือการการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

♠ คู่มือการจัดตั้งสภาเด็ก

♠ คู่มือการจัดทำงบประมาณ

♠ คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ

♠ คู่มือการปฏิบัติงานธุรการสารบรรณ

♠ คู่มือหลักเกณฑ์การอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท.

♠ คู่มือปฏิบัติงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page