คู่มือหรือแนงทางการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น และคู่มือที่เทศบาลตำบลดงดำจัดทำขึ้นเอง

      ♠ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง

      ♠ ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

      ♠ คู่มือเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้พิการ

      ♠ คู่มือการใช้งานระบบเบิกจ่ายตรง สปสช.

      ♠ คู่มือการการลงทะเบียนคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

      ♠ คู่มือการจัดตั้งสภาเด็ก

      ♠ คู่มือการจัดทำงบประมาณ

      ♠ คู่มือการจัดทำบัตรประจำตัวข้าราชการ

      ♠ คู่มือการปฏิบัติงานธุรการสารบรรณ

      ♠ คู่มือหลักเกณฑ์การอนุญาตและต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประเภทฟาร์มสุกร สำหรับเจ้าหน้าที่ อปท.

      ♠ คู่มือปฏิบัติงาน กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page