วันที่ 12 มีนาคม 2563 เทศบาลตำบลดงดำ โดย นายสัญชัย หลวงใน นายกเทศมนตรีตำบลดงดำ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลตำบลดงดำ ให้การต้อนรับคณะให้คำปรึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่ให้คำปรึกษาเพื่อกำหนดยุทธศาตร์ในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลและยกระดับความโปร่งในในหน่วยงานภาครัฐ (การประเมิน ITA) ศึกษาจุดอ่อน-จุดแข็งการดำเนินงานต้านการทุจริตเพื่อเสริมสร้างความรู้ ให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทางในการนำหลักธรรมาภิบาลไปปฎิบัติภายในหน่วยงาน รวมทั้งการติดตามและผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดงดำ

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page