♠  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินและจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

♠  รายงานการประชุมคณะกรรมการการประเมินความเสี่ยงฯ และจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ           พ.ศ. 2563

♠  Presentation การประชุมคณะกรรมการประเมินและจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ และจัดทำคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

♠  รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต

♠  ประกาศ แนวทางการป้องกันการทุจรืตและผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลดงดำ            ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

♠  ประกาศใช้คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

♠  โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและซักซ้อมแนวปฏิบัติในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page