เทศบาลตำบลดงดำ ดำเนินการโครงการส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมบุคลากรท้องถิ่น ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 1 มีนาคม 2563 ณ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง (ทุ่งกิ๊ก) ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้แก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลดงดำ มีทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติราชการโดยยึดหลักวินัย คุณธรรมจริยธรรม เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพื่อนำไปเพิ่มประสิทธิภาพในการฏิบัติงานและการทำงานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรมจริยธรรม

 

             

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page