♣  คู่มือ การปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล เรื่อง การลา

♣  คู่มือ การปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล เรื่อง การเลื่อนระดับ

♣  คู่มือ การปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล

    » เรื่อง การบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ (กรณีขอใช้บัญชีสอบแข่งขันได้)

    » เรื่อง พ้นทดลองปฏิบัติราชการ

♣  คู่มือ การปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และการเลื่อนค่า        ตอบแทนพนักงานจ้าง

♣  คู่มือ การปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ            และพนักงานจ้าง

♣  คู่มือ การปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคล

    » เรื่อง ประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการหรือพนักงานและบุคลากรทางการศึกษา

    » เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page