สำนักปลัด

    ♦ การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค

    ♦ การช่วยเหลือสาธารณภัย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

     ♦ การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

     ♦ การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

     ♦ การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

     ♦ การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

     ♦ การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด

     ♦ การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

     ♦ การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

กองคลัง

     ♦ การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

     ♦ การรับชำระภาษีป้าย

     ♦ การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

     ♦ การจดทะเบียนพาณิชย์ 

กองสวัสดิการสังคม

     ♦ การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

     ♦ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

     ♦ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page