เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ ท่านสามารถ Download/พิมพ์ แบบคำขอรับบริการต่างๆ และยื่นแบบคำขอพร้อมเอกสารประกอบยังเทศบาลตำบลดงดำ ยังหน่วยงานที่รับผิดชอบ หรือยื่นรายละเอียดผ่านทางโทรสาร หรือทางเวบไซต์ ผ่านช่องทางติดต่อเรา http://dongdum.go.th/index.php/contact

* สำนักปลัดเทศบาล

    แบบคำร้องเรียน ร้องทุกข์

    แบบร้องเรียนทุจริต

    แบบคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ

    หนังสือร้องเรียน (ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)

    หนังสืออุทธรณ์ (ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร)

* กองช่าง

    แบบการรับเอกสารและการพิจารณาขออนุญาต

    แบบฟอร์มรับแจ้งเหตุไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง

* กองสวัสดิการสังคม

    แบบคำร้องขอลงทะเบียน (แบบ ดร.01)

    แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (แบบ ดร.02)

    แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

    แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

* กองคลัง

   แบบแจ้งการประเมินภาษีป้าย

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page