เทศบาลตำบลดง ดำเดิมเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลดงดำได้รับการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลดงดำเป็นเทศบาลตำบลดงดำตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒

 

สภาพทั่วไป

 

 1. ที่ตั้ง

  เลขที่ ๒๑๐ หมู่ ๓ ถนนพหลโยธิน ตำบลดงดำ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ของจังหวัด ห่างจาก ตัวจังหวัดลำพูน ประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร (ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖) ใช้ระยะเวลา ๒ ชั่วโมง ในการเดินทางจากอำเภอลี้ - จังหวัดลำพูน

 2. เนื้อที่   

  พื้นที่ตำบลดงดำมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  ๘๐.๕๖๙  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  ๕๐,๓๕๖  ไร่ แยกเป็นพื้นที่เขตชุมชน  จำนวน ๑,๒๗๙ ไร่ เขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน ๒๕,๐๓๗  ไร่ เขตพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ๑๐,๒๒๐ ไร่ เขตพื้นที่ป่าไม้นอกเขตป่าตามกฎหมาย ๓,๗๖๐ ไร่ เขตเกษตรกรรม ๖,๔๙๒ ไร่ เขตแหล่งน้ำ ๒๓๓ ไร่ เขตพื้นที่อื่น ๆ ๓,๓๓๕ ไร่  

   

  หมายเหตุ ข้อมูลจาก สำนักสำรวจที่ดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 3. ภูมิประเทศ

  ลักษณะเป็นพื้นที่ราบสูง มีภูเขาเป็นส่วนมาก ความสูงของภูเขาตั้งแต่  ๗๐๐ ถึง ๙๐๐ เมตร ในระดับน้ำทะเลเชิงเขาต่าง ๆ ทำให้เป็นล่องลึกทำให้เกิดลำห้วยที่สำคัญถึง ๗ สายด้วยกันคือ     ห้วยอ้อ ห้วยแม่ลอง ห้วยแม่แวนน้อย  ห้วยแม่แวนใหญ่ ห้วยโต๋ม  ห้วยหินขวา และห้วยแม่จันอาว

 4. อาณาเขต

  ทิศเหนือ                   ติดกับตำบลลี้ อำเภอลี้

  ทิศตะวันออก             ติดกับตำบลแม่ถอด  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง

  ทิศตะวันตก               ติดกับตำบลนาทรายและตำบลลี้ อำเภอลี้

  ทิศใต้                       ติดกับตำบลนาโป่ง  อำเภอเถิน  จังหวัดลำปาง

   

   

 5. สภาพภูมิอากาศ

  ฤดูร้อน   ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน   กุมภาพันธ์  ถึงเดือน    ตุลาคม    

  ฤดูฝน     ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน  พฤษภาคม  ถึงเดือน    ตุลาคม

  ฤดูหนาว ช่วงระยะเวลาตั่งแต่เดือน   ตุลาคม      ถึงเดือน   กุมภาพันธ์  

   

  ๖.  การปกครอง

  เทศบาลตำบลดงดำมีหมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบจำนวน    หมู่บ้าน  ประกอบด้วย

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ผู้นำหมู่บ้าน

ตำแหน่ง

บ้านป่าคา

นายเสกสรร  เพชรสกุลวิจิตร

ผู้ใหญ่บ้าน

บ้านดงดำ

นายเล็ก       จิแฮ

ผู้ใหญ่บ้าน

บ้านบวก

นายแดง       ตาคำ

ผู้ใหญ่บ้าน

บ้านห้วยหญ้าไซ

นายสุข        สุขดี้

ผู้ใหญ่บ้าน

บ้านปางส้าน

นายจันทร์ทิพย์  ต๊ะวรรณะ

กำนัน

บ้านแม่ลอง

นายนิพนธ์    ปรวกพรมมา

ผู้ใหญ่บ้าน

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page