สภาพทั่วไป

 

 1. ที่ตั้ง

  เลขที่ ๒๑๐ หมู่ ๓ ถนนพหลโยธิน ตำบลดงดำ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ของจังหวัด ห่างจาก ตัวจังหวัดลำพูน ประมาณ ๑๒๐ กิโลเมตร (ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖) ใช้ระยะเวลา ๒ ชั่วโมง ในการเดินทางจากอำเภอลี้ - จังหวัดลำพูน

 2. เนื้อที่   

  พื้นที่ตำบลดงดำมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ  ๘๐.๕๖๙  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  ๕๐,๓๕๖  ไร่ แยกเป็นพื้นที่เขตชุมชน  จำนวน ๑,๒๗๙ ไร่ เขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน ๒๕,๐๓๗  ไร่ เขตพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ ๑๐,๒๒๐ ไร่ เขตพื้นที่ป่าไม้นอกเขตป่าตามกฎหมาย ๓,๗๖๐ ไร่ เขตเกษตรกรรม ๖,๔๙๒ ไร่ เขตแหล่งน้ำ ๒๓๓ ไร่ เขตพื้นที่อื่น ๆ ๓,๓๓๕ ไร่  

   

  หมายเหตุ ข้อมูลจาก สำนักสำรวจที่ดินและวางแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 3. ภูมิประเทศ

  ลักษณะเป็นพื้นที่ราบสูง มีภูเขาเป็นส่วนมาก ความสูงของภูเขาตั้งแต่  ๗๐๐ ถึง ๙๐๐ เมตร ในระดับน้ำทะเลเชิงเขาต่าง ๆ ทำให้เป็นล่องลึกทำให้เกิดลำห้วยที่สำคัญถึง ๗ สายด้วยกันคือ     ห้วยอ้อ ห้วยแม่ลอง ห้วยแม่แวนน้อย  ห้วยแม่แวนใหญ่ ห้วยโต๋ม  ห้วยหินขวา และห้วยแม่จันอาว

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page