ตามที่ได้มีคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่1/2557  เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 นั้น

เพื่อให้การบริหารงานของกระผมเป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 12 พ.ศ.2546) มาตรา 48 ทศ

บัดนี้ กระผมและคณะผู้บริหาร ได้จัดทำแนวนโยบายในการบริหารงานเทศบาลตำบลดงดำเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลดงดำ ดังต่อไปนี้

จากปัจจัยของพื้นที่ทุกๆด้าน ของเทศบาลตำบลดงดำ และเพื่อให้การพัฒนามีทิศทางที่ชัดเจน และครอบคลุมปัจจัยการพัฒนาทุกๆด้าน ที่จะนำไปสู่การพัฒนาเทศบาลตำบลดงดำให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน จึงได้กำหนดนโยบาย เพื่อมุ่งมั่น ตอบสนองความต้องการของประชาชน ในด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านการศึกษาและการกีฬา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศาสนาประเพณีวัฒนธรรม เพื่อประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลดงดำอย่างแท้จริงและให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มุ่งส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ มีการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล พร้อมรับฟังความคิดเห็น การมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วน เพื่อนำมาซึ่งการบริหารจัดการพัฒนาท้องถิ่น การแก้ไขปัญหาสังคม ความยากจน การส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน และที่สำคัญ คือ ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของเด็ก เยาวชนในท้องถิ่นที่จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่มีความทันสมัย ทันกับเหตุการณ์และสถานการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่กำหนดในพระราชบัญญัติเทศบาลตำบล พ.ศ.2496 ที่เทศบาลจะต้องทำ ประกอบด้วย 9 ข้อ คือ

  1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

  2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

  3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

  4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

  5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

  6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

  7. ส่งเสริมเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ให้เท่าเทียมกัน

  8. บำรุงศิลปวัฒนธรรม ศีลธรรม จารีตประเพณี

  9. หน้าที่อื่นๆ ซึ่งมีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยหรือกฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

นอกจากนี้ผมยังมีความมุ่งมั่นตั้งใจ และพร้อมที่จะอุทิศกำลังกาย กำลังใจ สติปัญญา ที่จะดำเนินนโยบายต่างๆที่ได้วางไว้ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้ขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย โดยกำหนดนโยบายในการบริหารงาน ดังนี้

  1. นโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคม

-ส่งเสริมและสนับสนุนงานหัตถกรรม อุตสาหกรรม เกษตรกรรมในชุมชนให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น เช่น การทอผ้า ตัดเย็บผ้า การจักสาน การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ฯลฯ

-ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการร้านค้าชุมชน สหกรณ์ศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ของชุมชนและท้องถิ่น

-ส่งเสริมและสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือแก่ ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส    ผู้ติดเชื้อ

-ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มสภาเด็กและเยาวชน,สตรีแม่บ้าน,กลุ่มอสม., กลุ่ม อปพร. และกลุ่มต่างๆภายในตำบล

         -ส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพกลุ่มอาชีพต่างๆภายในตำบล

     2. นโยบายด้านการศึกษาและกีฬา

         -ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับชั้น

                  -ส่งเสริมและสนับสนุนด้านอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) และสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็กก่อนวัยเรียนจนถึงประถมศึกษา

                  -ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์วัฒนธรรม     ภูมิปัญญาท้องถิ่นในโรงเรียน

                  -ส่งเสริมและสนับสนุนห้องสมุดประชาชนเพื่อการเรียนรู้ และสื่อข่าวสารให้ใช้บริการอย่างทั่วถึง

                  -ส่งเสริมและสนับสนุนด้านดนตรีและกีฬาของเด็กและเยาวชนในตำบล

                  -ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกระดับการแข่งขัน

     3. นโยบายด้านสาธารณสุข,ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                  -ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและกำจัดโรคระบาดภายในตำบล

                  -ส่งเสริมและสนับสนุนงานบรรเทาสาธารณภัยและป้องกันอุทกภัย,วาตภัย,อัคคีภัย และภัยแล้ง ฯลฯ

                  -ส่งเสริมและสนับสนุนอุปกรณ์ในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

                  -ส่งเสริมและสนับสนุนการกำจัดขยะมูลฝอยและดูแลรักษาความสะอาด

                  -ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลรักษาแม่น้ำ ลำคลอง เหมือง ฝาย ป่าชุมชน ป่าต้นน้ำ

     4. นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน

                  -ส่งเสริมและสนับสนุนงานปรับปรุงและสร้างถนนไปสู่ที่ทำกิน เพื่อขนส่งสินค้าทางการเกษตรได้รวดเร็วและปลอดภัย

                  -ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างถนนคอนกรีต สะพาน รางระบายน้ำภายในหมู่บ้านให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

                 -ส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มเติมหอประชุมตำบล เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการประชุมและจัดกิจกรรมต่างๆ

                 -ส่งเสริมและสนับสนุนการก่อสร้างและปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่พักผ่อน ออกกำลังกาย และแหล่งท่องเที่ยว

                 -ส่งเสริมและสนับสนุนการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬากลางตำบลดงดำ

                 -ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการประมง

     5. นโยบายด้านศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม

                -ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางพุทธศาสนา

                -ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นในทุกด้าน ทุกชุมชนในตำบล

                -ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมบวชสามเณรภาคฤดูร้อน การเข้าค่ายอบรมพุทธบุตร

 

         

 

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page