วิสัยทัศน์ (Vision)


พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่ชุมชนเข้มแข็ง”


 

พันธกิจ (Mission)

 1. ๑.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส  ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ โดยน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ

   

  ๒.ส่งเสริมและจัดการศึกษา  ตลอดจนพัฒนาการกีฬา  เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและเป็นภูมิคุ้มกันของเยาวชน

   

  ๓.ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งทางวัฒนธรรมและธรรมชาติ  ฟื้นฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

   

  ๔.ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับบริการขั้นพื้นฐาน และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง

   

  ๕.ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น  ให้คงความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ 

   

  ๖.ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  และเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต

   

  ๗.ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรและบุคลากร  เพื่อให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ  ตามหลักเกณฑ์บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

   

  .พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับกระแสเทคโนโลยีในยุคโลกาภิวัฒน์

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterShare with friendsPrint this page