เทศบาลตำบลดงดำ อ.ลี้ จ.ลำพูน 

thzh-CNenja

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

    การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

          ♣  ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

         ♣  การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 

         ♣  รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy

         ♣  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

         ♣  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติชอบ

         ♣  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

         ♣  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

         

    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

           ♣  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

                   »» ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

                   »» ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา

                   »» ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

         ♣  การขับเคลื่อนจริยธรรม

                  »» คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม

                  »» แนวปฏิบัติ Do's & Don'ts 

                  »» กิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมของหน่วยงาน

          ♣  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐ

        ♣  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

        ♣  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

                      »» คู่มือการยืมทรัพย์สินทางราชการ

                      »» ป้ายประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน

                      »» คู่มือการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

         

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

       ♠  นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

       ♠  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

       ♠  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

       ♠  การส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

       ♠  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2565 ของเทศบาลตำบลดงดำ

       ♠  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน

       ♠  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

       ♠  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

              -  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลตำบลดงดำ

              -  รายงานการประชุม 

      ♠  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

              - รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลดงดำ

                ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

                          -  รายงานการประชุมพนักงานเทศบาลสามัญ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

                          -  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

                          -  แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

                                   -  ไตรมาสที่ 1

                                   -  ไตรมาสที่ 2

                          -  คู่มือการยืมทรัพย์สินทางราชการ ของเทศบาลตำบลดงดำ

                          -  นโยบายและมาตรการการป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว

                          -  ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย         

                              และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558

                          -  โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565

                          มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

                              - นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)

                              - คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียน 

                              - มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหาร

      ♠  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

      ♠  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ

        พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน

 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ประกาศเจตนารมณ์ ป้องกันการทุจริต

 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน 

 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน 

 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ

 

 

 

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png1.png4.png0.png4.png4.png9.png
วันนี้57
เมื่อวานนี้271
อาทิตย์นี้328
เดือนนี้5089
รวม140449

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

1
ท่าน