เทศบาลตำบลดงดำ อ.ลี้ จ.ลำพูน 

thzh-CNenja

แผนอัตรากำลัง

  -  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561 - 2563)

  - ประกาศการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลดงดำ พ.ศ.2564

  - ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) ครั้งที่ 1

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  - นโยบายการปฏิบัติราชการและเป้าหมายของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  - แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ปีงบประมาณ (พ.ศ. 2564 - 2566)

  - แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566)

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

  - รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)

  - รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2565

  - โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  - นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส

  - แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการของเทศบาล

  - มาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ

  - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู

  - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง

  - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

- การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

    - ประกาศ มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2565

    - ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลดงดำ (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 

    - ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาลตำบลดงดำ (เพิ่มเติม ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564

    - ประกาศ ก.ถ. เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

    - ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

      (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

    - ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนใขการคัดเลือก

       การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2562

- การบรรจุแต่งตั้งบุคลากร

    - ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน กรณีบรรจุบุคลากรในสังกัดเทศบาลที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ พ.ศ.2565

    - ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนในการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือน สำหรับการโอน ย้าย ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานการสอน ตำแหน่งครู ของเทศบาล พ.ศ. 2564

    - ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2565

    - ประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

    - ประกาศ กทจ.ลำพูน การบรรจุกลับเข้ารับราชการ พ.ศ. 2563 พร้อมแนบท้าย

    - ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน

       การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน  ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2562

    - ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม) พ.ศ. 2561

    - หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและ

      ประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระกับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

- การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

     - ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ. 2565 

     - ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

       ของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

- การพัฒนาบุคลากร

    - ประกาศ หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (เพิ่มเติม)พ.ศ. 2565

    - ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น

    - แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล 3 ปี

    -  ประกาศ ก.ถ. เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

 - การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

    - ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2564 

    - ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ. 2563

    - คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล สายงานการสอนได้รับเงินเดือนในกรณีที่ได้รับคุณวุฒิเพิ่มขึ้นหรือสูงขึ้น ตามคุณวุฒิที่ ก.ท. รับรอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

    - ประกาศ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับบุคลากรสาธารณสุข ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 พ.ศ. 2565

    - ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

    - ประกาศ ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

    - ประกาศ ก.ท.จ.ลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)

       พ.ศ. 2563

    - ประกาศ ก.ท.จ.ลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3)

    - ประกาศเทศบาลตำบลดงดำ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

    - ประกาศ ก.ท.จ.ลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล พ.ศ.2558

    - ประกาศ ก.ท.จ.ลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

    - ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๘

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

  - รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  - รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

  - รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  - แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถิติเว็บไซต์

0.png0.png1.png4.png0.png4.png7.png9.png
วันนี้87
เมื่อวานนี้271
อาทิตย์นี้358
เดือนนี้5119
รวม140479

ผู้เยี่ยมชมในขณะนี้

1
ท่าน