นายกเทศมนตรี

นายสัญชัย หลวงใน

นายกเทศมนตรีตำบลดงดำ

ปลัดเทศบาล

นายสมยอด  พัฒนสมสิทธิ์

ปลัดเทศบาลตำบลดงดำ

กิจกรรม